Band 20: Procedural Justice

Gottwald, Peter (Hrsg.)

Hess, Burkhard (Hrsg.)

Band 20: Procedural Justice

- XIV. IAPL World Congress / XIVème Congrès mondial de l'AIDP Heidelberg 2011 -

€ 144,00 | bestellen

ISBN: 978-3-7694-1125-6

2014/03 | XI und 721 Seiten | Broschur